พระจอมเกล้าลาดกระบัง สร้าง Network Interoperability ด้วยสถาปัตยกรรม SDN ของหัวเว่ย

กรณีศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมเครือข่ายให้อยู่ในรูปแบบ Software Defined Network ด้วยหัวใจสำคัญของระบบ Agile Controller และแพลตฟอร์มบริหารจัดการ eSight ของหัวเว่ย

สจล. กับเป้าหมายสถาบันเทคโนโลยีแห่งอาเซียน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นให้การศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่จริยธรรม โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาไปสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ.2020

การก้าวไปสู่เป้าหมายนั้น ต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกัน ทั้งโครงสร้างการบริหารที่ดี ความเข้มแข็งทางวิชาการในระดับสากล พื้นฐานการเรียนการสอนและหลักสูตรที่ทันสมัย รวมถึง โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางการศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความท้าทายของโครงสร้างพื้นฐานไอซีที
การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของสจล. โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบไอซีที เป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญของ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ที่ต้องรับผิดชอบดูแล บำรุงรักษาเครื่องและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้บริการคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพ