DR.MANOO ORDEEDOLCHEST

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์


ประธานกรรมการนโยบายไอซีที มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Cloud Maturity Model

Cloud Maturity Model ถูกนำมาใช้ประเมินความพร้อมขององค์กร และยังถูกใช้เป็นกรอบเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง บทความชุดนี้จะนำเสนอแนวคิดของ Cloud Maturity Model…