Browsing Tag

อตก.

3 หน่วยงานรัฐจัดงาน รู้ “ไหม” ชอบ ช้อป เพื่อส่งเสริมตลาดเกษตรและหม่อนไหม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม และ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) จัดงานส่งเสริมและสร้างการรับรู้ตลาดสินค้าทางการเกษตรและหม่อนไหม ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ณ บริเวณตลาดน้ำองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร…
Read More...