ความสำเร็จของ สจล.สู่ “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”ด้วยเครือข่าย SDN ความเร็ว 100G

มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้ให้กับประเทศชาติและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ภาคธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ขับเคลื่อนการคิดค้นเทคโนโลยีและการสร้างงานวิจัยใหม่ๆ ด้วยความร่วมมือของหัวเว่ย และ สจล.พลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยที่ทันสมัย

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ก่อตั้งมาอย่างยาวนานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอซีทีมาอย่างแข็งแกร่งตลอดมา ปัจจุบันเปิดให้การเรียนการสอนในหลายหลักสูตร อาทิเช่น วิศวกรรมโทรคมนาคม, อิเล็กทรอนิกส์,วิศวกรรม,คอมพิวเตอร์,สถาปัตยกรรมศาสตร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ, รวมถึงแพทยศาสตร์

ความท้าทายสู่ “มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
จากวิสัยทัศน์ของ สจล.ในการก้าวไปสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2020 จึงต้องเดินหน้าพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ การให้การศึกษาในมิติต่างๆ ซึ่ง ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. เปิดเผยว่า “ในวันนี้ สจล.กำลังปฏิรูปตัวเองในการดำเนินการไปกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยหนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนั้นจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่ายที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการสอน ยกตัวอย่างเช่น การนำเสนอสื่อการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียคุณภาพสูง การเข้าถึงความรู้ทางออนไลน์แบบสตรีมมิ่งของนักศึกษาโดยเฉพาะความรู้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกเพื่อพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยที่นำไปต่อยอดสู่สังคม ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถที่จำเป็นและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ใช้พื้นฐานของเทคโนโลยีบริหารจัดการเครือข่ายล้ำยุค หรือ Software Defined Network (SDN) ในการเพิ่มประสิทธิภาพสื่อสารและหลอมรวมเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบโจทย์การศึกษาตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

การยกระดับเครือข่ายของ สจล.
หลังจากการหารือหลายครั้งจนค้นพบความต้องการในโครงการพัฒนาด้านไอซีทีของ สจล.สู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยความเร็วสูงระดับ 100G พร้อมด้วยเครือข่ายศูนย์ข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยี Fusion Storage พร้อมจัดเก็บข้อมูลแบบ VM Data Storage ร่วมกับหน่วยความจำ NVMe SSDs ที่ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเครือข่าย RND ที่ใช้ในค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังยกระดับการให้บริการเครือข่าย Wi-Fi ความเร็วสูงภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เครือข่ายต่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยยังสามารถเชื่อมโยงถึงกันหรือแยกออกจากกันได้ตามข้อกำหนดบริการ ส่วนในโมเดลบริการในเครือข่ายนั้น เครือข่ายเสมือนแต่ละเครือข่ายจะสร้างโดเมนความปลอดภัยอิสระบน KMITLNG Campus ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้ให้บริการทางกายภาพแบบรวมศูนย์ ขณะที่เครือข่ายเสมือนจะทำงานแยกออกจากกัน และการควบคุมการรักษาความปลอดภัยจะได้รับการดำเนินการโดยกลุ่มการรักษาความปลอดภัยภายในเครือข่ายเสมือน

ภายใต้สถาปัตยกรรมเครือข่ายมหา-วิทยาลัยเสมือนนั้น สจล.ได้สร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยเสมือนบนพื้นฐานของเทคโนโลยีSDN และใช้สถาปัตยกรรมเครือข่าย VXLANในการปรับใช้ร่วมกันทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยตลอดจนถึงดาต้าเซ็นเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเสมือน นอกจากนี้ด้วยคุณสมบัติของเครือข่ายมหาวิทยาลัย ทำให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จากการรับส่งข้อมูลแบบ Non-blocking 100G คอนเทนเนอร์มีข้อดีคือใช้พื้นที่น้อยและติดตั้งได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์จำเป็นต่างๆ ไว้ภายในคอนเทนเนอร์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้า, ระบบระบายความร้อน, ตู้, ผังสายเคเบิล, ระบบดับเพลิง,ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบเฝ้าระวัง โซลูชั่นบนแบนด์วิดธ์ที่กว้างและมีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยรวมถึงยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้จากการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สายเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ การแยกระบบรักษาความปลอดภัยในแต่ละระดับออกจากเครือข่ายเสมือนไปจนถึงระดับไฟร์วอลล์ ยิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย

นอกจากนี้ ศูนย์จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดยังได้รับการติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์ แทนการใช้งานศูนย์เก็บข้อมูลซึ่งปรับปรุงได้ยาก และมีค่าใช้จ่ายมหาศาลขณะที่ศูนย์ข้อมูลแบบศูนย์ข้อมูลแบบคอนเทนเนอร์สามารถตอบสนองความต้องการการประมวลผลข้อมูลเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเดิม ที่สำคัญยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมากกว่าแบบเดิมถึง 3 เท่าและติดตั้งได้เร็วกว่า 5 เท่าเพราะไม่จำเป็นต้องสร้างอาคารดาต้า เซ็นเตอร์แบบเดิมอีกต่อไป

สิ่งที่มองเห็นในวันนี้และอนาคต
สถาปัตยกรรมเครือข่าย SoftwareDefined Network ความเร็ว 100G,Educational Cloud Data Center in Container และเครือข่าย Wi-Fi ความเร็วระดับกิกะบิต สนับสนุนให้ สจล.ก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำ แถวหน้าของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนอกจากยกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายเพื่อให้บริการระบบงานของแผนกต่างๆ รวมถึงเครือข่ายเสมือนที่สามารถแบ่งปันทรัพยากรได้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยแล้ว ในอนาคต สจล.จะสร้างแพลตฟอร์มการเรียนการสอนที่ดีที่สุด เปิดรับองค์ความรู้จากทั่วโลก และยังให้มหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้ามาเช่าใช้บริการคลาวด์ของ สจล.ได้อีกด้วย