AIS ขานรับโมเดล  BCG Economy ผลักดันเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

ในยุคปัจจุบันแนวคิดของ BCG (Bio, Circular, Green) Economy : เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ถูกนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิด โมเดลเศรษฐกิจที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน หรือ บริหารจัดการ  โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบโจทย์ได้อย่างดี

ทั้งนี้ AIS ได้พัฒนานวัตกรรมและสร้างคุณภาพสินค้าและบริการ ซึ่งการมีดิจิทัลโซลูชันทำให้คนไทยใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย ล่าสุด AIS ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน “Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” ซึ่งได้นำแนวคิดนวัตกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เห็นถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหา และเป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือให้กับทุกภาคส่วน

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล เรามีเป้าหมายที่เป็นหัวใจหลักของการทำงานที่จะมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีจากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนประเทศในทุกทาง สำหรับต้นแบบและตัวอย่างนวัตกรรมที่ พัฒนาขึ้นผ่านโครงข่ายอัจฉริยะ อาทิ 5G , IoT , Blockchain และ Cloud มาขยายผลซึ่งประกอบไปด้วย

  • E-Waste Blockchain โครงการต้นแบบที่นำความโดดเด่นของ Blockchain ที่มีความปลอดภัยสูงมาปรับใช้ โดยจะเริ่มนำมาใช้กับโครงการคนไทยไร้ E-Waste ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้ว่า ใครบ้างเป็นคนทิ้ง จุดรับฝากที่นำไปทิ้ง รวมถึงการนำไปคำนวณปริมาณคาร์บอนเครดิต
  • E-Waste Show จากความร่วมมือระหว่าง AIS และ WMS ในการนำ E-Waste สู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล และขยายผลสู่การจัดทำเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์เหรียญแรกของไทยที่ทำมาจากขยะอิเล็กทรอนิกส์
  • ECOSPACE นวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจจับไฟป่า ผ่านเซนเซอร์วัดฝุ่น PM , อุณหภูมิ , ความชื้น และก๊าซCarbon monoxide (CO) ผ่านสัญญาณดาวเทียมที่ร่วมมือกับ University of Tokyo ผสมผสานกับ5G/4G ของ AIS ผ่าน IoT ซึ่งสามารถคว้ารางวัล จากการแข่งขันประกวดนวัตกรรมทีม Startup จากรายการ S-Booster 2020 ที่จัดโดย Cabinet Office ของประเทศญี่ปุ่น