Blockchain & Cyber Security

เปิดประเด็นเรื่องการรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กร เมื่อต้องการใช้เทคโนโลยี Blockchain_แม้ว่ากระบวนการเก็บข้อมูลของ_Blockchain เป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงและมีความโปร่งใส แต่ที่ผ่านมาก็เคยถูกละเมิดมาแล้ว หลายองค์กรในประเทศไทยประกาศความสำเร็จในการทดลองใช้ Blockchain แต่ก็อย่าลืมเรื่องการรักษาความปลอดภัย

 

Blockchain_เป็นคำยอดฮิตในปี 2016-2017 นี้ ซึ่งสำนักวิจัยอย่างการ์เนอร์ยกให้เป็น 1 ใน 10 เทคโนโลยีมาแรงในปี 2017 เคียงคู่กับ AI, IoT และโดรน (Drone) ซึ่งที่มาของเทคโนโลยีนี้เริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี 2008 เมื่อมีการพบเอกสารตีพิมพ์ชื่อ “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” ของ นายซาโตชิ นากาโมโต

และได้รับความสนใจจากนักพัฒนาโปรแกรม จนมีการพัฒนาระบบการเงินแบบไม่ต้องมีคนกลาง (Peer-to-Peer: P2P) ขึ้นมาชื่อว่า Bitcoin และสร้างเหรียญ Bitcoin แรกขึ้นมาเมื่อปี 2009 หลังจากนั้นคนก็เริ่มให้ความสนใจและพัฒนา Platform ของตนเองขึ้นมาอย่างมากมายบนหลักการของเทคโนโลยี_Blockchain

เทคโนโลยี Blockchain_เป็นวิธีการบันทึกธุรกรรมหรือปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล ในลักษณะที่มีความปลอดภัยสูง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพในการประยุกต์ใช้งานในหลายๆ ธุรกรรมดิจิทัลนอกเหนือจากแค่เรื่องทางการเงิน

เป็นที่น่าสนใจว่า แค่เพียงปี 2016 ปีเดียว มีการลงทุนใน_Blockchain อย่างเดียวมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ โดยบริษัทในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน และบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก และการลงทุนดังกล่าวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปีนับจากนี้

Loading