Browsing Tag

Smart School Bus

“ชัยวุฒิ”เร่งติดระบบ Smart school bus ให้โรงเรียนทั่วประเทศ  หวั่น ซ้ำรอยลืมเด็กในรถโรงเรียน

“ชัยวุฒิ”เสียใจครอบครัวน้องจีฮุน เร่งติดระบบ Smart school bus ให้โรงเรียนทั่วประเทศ  หวั่น ซ้ำรอยลืมเด็กในรถโรงเรียน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า  …
Read More...