Browsing Tag

NT Youth Club

NT ร่วมสนับสนุนชุมชนอำนาจเจริญพัฒนาอย่างยั่งยืน นำโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club…

นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างผู้แทน 3 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนอำนาจเจริญ ได้แก่ นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ  นายสำรวย…
Read More...

NT ต่อยอดพื้นที่โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สนับสนุนชุมชนเทศบาลเมืองตาก…

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีลงนาม ความร่วมมือระหว่างผู้แทน 6 หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนเทศบาลเมืองตาก ได้แก่ นายณพล ชยานนท์ภักดี  นายกเทศมนตรีเมืองตาก นางสาวสุพจนีย…
Read More...

NT ขยายพื้นที่โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ต่อเนื่อง สนับสนุนชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน…

NT มุ่งพัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เปิดชุมชนใหม่ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู เสริมความรู้การใช้เทคโนโลยีพัฒนาพื้นที่ นายสุวิทย์ จันทร์หวร…
Read More...

NT ขยายพื้นที่โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ต่อเนื่อง สนับสนุนชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน…

NT มุ่งพัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เปิดชุมชนใหม่ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู เสริมความรู้การใช้เทคโนโลยีพัฒนาพื้นที่ นายสุวิทย์ จันทร์หวร…
Read More...

NT สานพลังขับเคลื่อน CSR ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สร้างความเข้มแข็ง…

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มุ่งมั่นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่าน NT CSR…
Read More...