Browsing Tag

CODING

“คุณหญิงกัลยา” เตรียมจัดงานใหญ่แสดงผลงาน 4 ปี ชูสร้างภูมิคุ้มกันเด็กไทย ด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING…

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัด “สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยวิทยาศาสตร์และ CODING” แสดงผลงานการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้การกำกับดูแล พร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการ ศักยภาพ…
Read More...