Browsing Tag

BitkubInfinity

WEF2023 การพัฒนาระบบสินทรัพย์ดิจิทัล 1 ใน 6 นโยบายในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล

สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ หรือใช้กำหนดสิทธิในการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ คล้ายกับเงินตราที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ…
Read More...