Browsing Tag

แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์

แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ หรือ NAT ยื่นแบบ Filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ขาย IPO 92 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้า…

แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ หรือ NAT ผู้เชี่ยวชาญด้าน Infratech ในส่วนงานโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการด้านเทคโนโลยีครบวงจรแก่องค์กรชั้นนำของประเทศ  ยื่นแบบ Filing ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์…
Read More...