Browsing Tag

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เปิดเวที ถอดบทเรียน กองทุนส่งเสริม ววน. กองทุน สสส. สกสว. จับมือภาคี…

เปิดวงเสวนา ร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จของการบริหารจัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ…
Read More...