Browsing Tag

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ จัดใหญ่งาน 23 ปีรวมพลคนข่าวเกษตร “รมว.เฉลิมชัย” ให้เกียรติเปิดงาน

"รมว.เฉลิมชัย" เปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ "ถอดรหัส-นวัตเกษตรไทย" ในโอกาสครบรอบ 15 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (23 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร) โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล…
Read More...