Browsing Tag

คอลัมน์นิสต์

Cloud Maturity Model

Cloud Maturity Model ถูกนำมาใช้ประเมินความพร้อมขององค์กร และยังถูกใช้เป็นกรอบเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง บทความชุดนี้จะนำเสนอแนวคิดของ Cloud Maturity Model…
Read More...