โรงรับจำนำ กทม. จัดโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่จำเป็นต้องใช้เงินช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา 2566

นายชนาธิป ล.วีระพรรค ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ประกอบกับช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงการเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคครัวเรือนโดยเฉพาะบรรดาผู้ปกครองที่มีบุตรในวัยศึกษาจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานคร จึงมีมติให้โรงรับจำนำ กทม. จัดทำโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ผู้ปกครอง สำหรับใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์การเรียน และค่าเทอม ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 50 สตางค์ต่อเตือน ซึ่งเริ่ม
โครงการลดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รวมระยะเวลา 3 เดือน (โดยวงเงินจำนำต่อ 1 รายบุคคล รวมไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องมีเอกสารประกอบการจำนำเพื่อขอใช้สิทธิลดอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา เอกสารแสดงความเป็นผู้ปกครอง เป็นต้น

ทั้งนี้สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่สถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ กหม.) ทั้ง 21 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร