เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบเงินสนับสนุนการสร้างห้องน้ำสำหรับนักเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษมในวัดพุทธเกษม

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงห้องน้ำชายและหญิงให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม ในวัดพุทธเกษม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสุขอนามัยที่ดี และ ให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

ในโอกาสนี้ คุณวรธรรม ตั้งอิทธิพลากร  (ที่ 1 จากขวา-แถวหลังสุด)  รองประธานบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ได้มอบการสนับสนุนดังกล่าว ให้แก่พระครูสุตศาสนการ (ที่ 2 จากขวา-แถวหลังสุด) เจ้าอาวาสวัดพุทธเกษม พิธีมอบจัดขึ้นในบริเวณสำนักงาน บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์  โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เมื่อเร็วๆนี้

วัดพุทธเกษมได้เปิดโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้กับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาเพื่อเป็นการต่อยอดให้กับครอบครัวที่ยากไร้ ให้ลูกหลานมีความรู้ มีอาชีพติดตัวเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว โดยได้จัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษมขึ้น และ เปิดสอน 2 ระดับชั้น ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 511 คน

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่นแอนด์โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน  โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก  ทำธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และร่วมลงทุนในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม ที่อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยได้ดำเนินงานที่แหล่งก๊าซธรรมชาติน้ำพองมาตั้งแต่    ปี พ.ศ. 2522 และ เริ่มการผลิตจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ในปี 2533  สัมปทานการผลิตก๊าซธรรมชาตินี้ เป็นการร่วมลงทุนของบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพรเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ในสัดส่วน 80% และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 20% โดยมีทีมทำงานที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพื่อส่งมอบพลังงานให้กับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงหนือด้วยความปลอดภัย