อลิอันซ์ อยุธยา เปิดกลยุทธ์บริหารบุคคล ยึดพนักงานเป็นศูนย์กลาง สร้างความผูกพันในองค์กร เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วย

อลิอันซ์ อยุธยา ตอกย้ำกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับโลกภายใต้นโยบายกลุ่ม อลิอันซ์ ยึดพนักงานเป็นศูนย์กลาง มุ่งสร้างความยืดหยุ่นในการทำงานด้วยเครื่องมือเทคโนโลยี เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลให้ชีวิต เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วย

จันทนา ชินวรรโณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า ที่อลิอันซ์ กลยุทธ์หลักที่สำคัญและเป็นรากฐานของการทำงานของเราทั่วโลก คือ การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง (True Customer Centricity) ดังนั้น สำหรับสายงานบริหารบุคคลเอง ลูกค้าภายในของเราก็คือ พนักงาน ซึ่งเราดูแลโดยใช้หลักการเดียวกัน คือ เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็น เพื่อนำมาออกแบบเป็นนโยบายหรือกิจกรรมที่ตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ ทำให้พนักงานมีความสุข

 

ดังนั้น มาตรวัดที่สำคัญในการเช็คว่าเราดูแลพนักงานของเราได้ดีมากน้อยแค่ไหน คือ คะแนนความผูกพัน ซึ่งมาจากการทำสำรวจที่เรียกว่า Allianz Engagement Survey (AES) ซึ่งใช้ในบริษัทภายใต้กลุ่มอลิอันซ์กว่า 70 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยเอง แม้สองปีที่ผ่านมา จะเจอกับความท้าทายจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด– 19 ซึ่งส่งผลต่อทั้งวิถีชีวิต รวมทั้งวิธีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ อลิอันซ์ อยุธยา ยังคงรักษาคะแนนได้อย่างดีเยี่ยมในทุกๆแกน ได้แก่

IMIX (Inclusive Meritocracy Index) โอกาสความก้าวหน้าในสายงานที่มีมาตรฐาน คำนึงถึงผลการทำงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยได้คะแนนสูงถึง 91% (สูงกว่ามาตรฐานกลุ่มอลิอันซ12 pp)
EEI (Employee Engagement Index) ความผูกพันระหว่างพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยได้คะแนนสูงที่ 88% (สูงกว่ามาตรฐานกลุ่มอลิอันซ 12 pp)
WWI (Work Well Index) ความสมดุลของชีวิต มีเวลาเพียงพอให้กับงานและชีวิตส่วนตัวอย่างเหมาะสม คำนึงถึงสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งในแกนนี้ ก็มีคะแนนสูงถึง 86% (สูงกว่ามาตรฐานกลุ่มอลิอันซ์ 15 pp)

 

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เราเข้าสู่ endemic หรือการที่โควิด-19 ได้ถูกประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นแล้วนั้น ถือเป็นความจำเป็นที่หลายองค์กร ต้องหันกลับมาทบทวนการดูแลพนักงาน ทั้งการใช้เทคโนโลยี ความยืดหยุ่นในการทำงานทั้งสถานที่และเวลา หรือแม้แต่ทักษะและวิธีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งความผูกพันในองค์กรให้ยังคงอยู่สำหรับบริษัทในกลุ่มอลิอันซ์ รวมถึง อลิอันซ์ อยุธยา เรามองเห็นเทรนด์มาสักพัก จึงได้เตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานในยุคใหม่พร้อมกันทั่วโลกภายใต้หลักการ WOWNew Ways of Working ซึ่งได้เริ่มนำมาใช้จริงตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เช่น

รองรับ Flexi Work Arrangement ปรับพื้นที่ออฟฟิศให้เป็นลักษณะ flexiseat สอดคล้องกับพฤติกรรมการทำงานในปัจจุบัน ซึ่ง พนักงานสามารถ Work from Anywhere ได้ เน้นใช้พื้นที่ส่วนกลางในการสร้าง Team collaboration ที่จะนำไปสู่การเกิดขึ้นของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดี ด้านความยั่งยืนให้กับโลก ด้วยการมีจุดแยกขยะ การรีไซเคิล อย่างจริงจัง
การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความสามารถที่ออกแบบได้เอง การเรียนรู้ที่อลิอันซ์ อยุธยา เกิดขึ้นได้ Anytime Anywhere Any Device โดยพนักงานสามารถเข้าไปเลือกหัวข้อที่ตัวเองมีความสนใจได้เอง ผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ ที่ได้รวบรวม Class จาก ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อวิชาต่างๆมากมาย รวมทั้งกิจกรรมที่บริษัทจัดสรรให้ นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมให้สามารถรวมกลุ่มกันเองได้ เช่นโครงการ design your own play
ชีวิตการทำงานที่สมดุลภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี  ทั้งจากการทำงานแบบยืดหยุ่น สวัสดิการ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สันทนาการ เพื่อให้พนักงานสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและเรื่องส่วนตัวได้อย่างเต็มศักยภาพ  ควบคู่กับการออกแบบพื้นที่การใช้สอย รวมทั้งเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการทำงาน เช่น ห้องประชุมที่ทันสมัย โซนนั่งทำงานแบบส่วนตัว (Focus Zone) คลินิกดูแลสุขภาพพนักงาน รวมทั้งสายด่วนจิตแพทย์ที่คอยให้คำปรึกษาในด้านความเครียดต่างๆ

ที่ผ่านมาอลิอันซ์ อยุธยา ได้รับรางวัลด้านองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การคว้ารางวัลสุดยอดองค์กรที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 จาก HR Asia ถึงสองปีซ้อน  และล่าสุดบริษัทฯได้รับรางวัลสำนักงานที่มีการปรับปรุงได้โมเดิร์น สวยงามที่สุด จาก Archello สื่อด้านสถาปัตกรรมชื่อดัง ประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วโจทย์การออกแบบเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับโลกยุคใหม่ ที่ปรับเปลี่ยนง่าย ยืดหยุ่น ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับทุกคน

 

กลยุทธ์การทำงานแบบยึดพนักงานเป็นศูนย์กลางนี้ ไม่เพียงสร้างความสุขให้กับพนักงานของเราเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อลูกค้า เพราะวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการมีส่วนร่วมเช่นนี้ จะเอื้อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต เรามุ่งพัฒนาการบริหารทรัพยกรบุคคลต่อไป เพื่อให้อลิอันซ์ อยุธยา เป็นองค์กรที่พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและเป็นหนึ่งในองค์กรอันดับต้นที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วย จันทนา กล่าวสรุป