ไซเบอร์ อีลีท รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น

ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด  ในกลุ่มเบญจจินดา เข้ารับโล่รางวัล จากรองศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ในฐานะที่ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด เป็นหน่วยงานดีเด่นที่ให้การสนับสนุนโครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program)

ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด  ในกลุ่มเบญจจินดา

ภายใต้การอบรม   THNCA Cyber Academy Day : Cybersecurity Workforce Community Networking  ซึ่งจัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ (สกมช.)

ทั้งนี้ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด   เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Cyber Security  ได้มาตรฐานระดับโลก  ได้นำเสนอบริการ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการ CSOC พร้อมทั้งจุดเด่นของนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับระดับผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2 รุ่น จำนวน 60  คน