กสทช. ร่วมกับ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดงาน ITU Regional Office for Asia and the Pacific Opening Ceremony of New Premises

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดงาน ITU Regional Office for Asia and the Pacific Opening Ceremony of New Premises หรือพิธีเปิดสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU โดยมี นางสาวอัจฉรา ปัณยวณิช ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. Ms. Atsuko Okuda ผู้อำนวยการสำนักงานสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เกียรติกล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้น

พร้อมด้วย นายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน กสทช. และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ H.E. Mr. Mohamed Jinah เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย รองหัวหน้าคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย ที่ปรึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เลขานุการเอกจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย เลขานุการโทจากสถานเอกอัครราชทูตลาวประจําประเทศไทย และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) องค์การสหประชาชาติ (UN) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการต่างประเทศ AIT Huawei Cisco มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันประเทศไทยโดย สำนักงาน กสทช. ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) สำหรับวาระปี ค.ศ. 2023-2026 ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการขยายตัวทางด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงได้จัดหาสถานที่ตั้งสำนักงาน ITU แห่งใหม่ที่มีความเหมาะสมและสามารถรองรับการทำงานของสำนักงานภูมิภาคฯ ของ ITU รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานภูมิภาคฯ ของ ITU จากชั้น 5 อาคารศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มาประจำ ณ ชั้น 4 และชั้น 5 ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักงาน กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

ทั้งนี้ ITU เป็นทบวงการชำนัญพิเศษภายใต้สหประชาชาติ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก จำนวน 193 ประเทศ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และมีสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านโทรคมนาคม รวมถึงการบริหารงานของ ITU ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของกิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งประสานงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ ITU ควบคุมดูแลและบริหารการเงิน ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ประเทศสมาชิกในการบังคับใช้ข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในธรรมนูญ อนุสัญญา และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ ITU