ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง โครงการประกวดภาพถ่าย “เมืองไทย : เมืองพหุวัฒนธรรม”

คณะกรรมการจัดงาน Muslim Thai Leader 2022” โดย ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “เมืองไทย : เมืองพหุวัฒนธรรม” เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่แสดงถึงความงดงามของชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของ “คนไทย” โดยการสะท้อนผ่านมุมมองของ ความเป็นเมืองพหุวัฒธรรมของประเทศไทย” การอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความแตกต่างในวิถีชีวิต แนวปฏิบัติทางสังคม วัฒนธรรม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล

คุณสมบัติผู้สมัครส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด

เป็นบุคคลทั่วไปที่สนใจส่งภาพเข้าประกวด

กำหนดส่งผลงาน

เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

อับโหลดภาพ ผ่านทางระบบออนไลน์ พร้อมกรอกข้อมูล ได้ที่ https://tinyurl.com/ymv83ece
พร้อมจัดส่งภาพถ่าย ขนาด ๑๒ x ๑๘ นิ้ว และแนบใบสมัคร มาที่ :  สำนักจุฬาราชมนตรี  ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถ.คลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://tinyurl.com/2p855dz7

การประกาศผล

ประกาศผลในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รางวัลการประกวด

     ผู้ชนะจะได้รับรางวัล ดังนี้

๑.    รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล
จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด ๕,๐๐๐ บาท

๒.    รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล
จะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด ๓,๐๐๐ บาท

๓.    รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
จะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด ๒,๐๐๐ บาท

ภาพถ่ายจะถูกคัดเลือกเพื่อไปจัดแสดงในการจัดงานของชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี

เกณฑ์ในการตัดสิน

๑.    แนวคิดและความหมายของภาพ

๒.   เทคนิคในการถ่ายภาพ

๓.   องค์ประกอบภาพที่น่าสนใจ

๔.   ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ

กติกาการเข้าร่วม

 • ข้าประกวด ๑ ท่านสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน ๓ ภาพ พร้อมระบุข้อมูลรูปภาพที่กำหนดไว้ในใบสมัครให้ครบถ้วนเป็นภาษาไทย และเป็นภาพที่ถ่ายไว้ในช่วง ๑ มกราคม ๒๕๖๔ จนถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
 • เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือ กล้องฟิล์มโดยสแกนจากฟิล์มต้นฉบับ
 • ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านพิกเซล ในอัตราส่วน ๓ : ๒ โดยสามารถปรับแสงสีของภาพได้ตามความเหมาะสม และไม่มีการรีทัชภาพผิดจากความเป็นจริง
 • ส่งไฟล์เป็นแบบ JPEG (ผ่านระบบออนไลน์) และภาพขนาด ๑๒ x ๑๘ นิ้ว (สำหรับส่งทางไปรษณีย์)
 • ผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัลหรือนำไปตีพิมพ์และจัดนิทรรศการ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพต้นฉบับให้ทีมจัดงานภายหลัง
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ ไม่มีเครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิก
  ใด ๆ บนภาพ
 • ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดที่กำหนด รวมทั้งต้องไม่เป็นภาพที่เคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน ไม่เคยตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ทางนิตยสาร หนังสือ สื่อทางออนไลน์ รวมถึง Stock Photos ทุกแห่ง
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานและผู้ถ่ายภาพ ผู้จัดงานสามารถนำไปเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ที่ไม่แสวงหากำไร โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้แก่ผู้ถ่ายภาพเพิ่มเติม
 • หากปรากฎว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
 • เจ้าหน้าที่และกรรมการที่มีส่วนร่วมในการจัดงานไม่สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้
 • คณะผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอกราช มูเก็ม  โทร. 065 749 7894