เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย รับมอบโล่เกียรติยศ ในฐานะผู้มีอุปการคุณช่วยเหลือกองทุนฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อย่างต่อเนื่อง

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เนื่องในวันจัดกิจกรรม “Hug from the Heart ขอบคุณจากใจ เพื่อผู้ป่วยเด็ก” ในโอกาสครบรอบ 12 ปีกองทุนฯ ในฐานะองค์กรผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ในมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยมี เภสัชกรหญิง ดร.วิภาดา แซ่เล้า ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโภชนาการและทะเบียนผลิตภัณฑ์ บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบโล่ฯ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย ประธานกิตติมศักดิ์ กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ประธานในพิธีฯ เพื่อแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนมูลนิธิฯ ที่มีส่วนช่วยมอบโอกาสให้แก่ผู้ป่วยเด็กได้เข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อวันก่อน

นอกจากนี้ มูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ได้ทำการระดมเงินทุนจากพนักงานและผู้จำหน่ายอิสระเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย เพื่อมอบเงินสมทบทุนจำนวน 350,895 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยนายแพทย์ภาวิต ปุญญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เป็นผู้แทนรับมอบซึ่งเงินบริจาคนี้จะนำไปสนับสนุนด้านโภชนาการพิเศษและจัดซื้อนมพิเศษสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาด้านทางเดินอาหารอีกด้วย ทั้งนี้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือจากมูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (Herbalife Nutrition Foundation หรือ HNF) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 โดยเป็นหนึ่งใน 3 มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้โครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (HNF’s Casa Herbalife Nutrition Program) ซึ่งเป็นโครงการหลักของมูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ที่ให้การดูแลด้านโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชนทั่วโลก