NT จัดพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาฯ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 2565

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ “พระอนุสาวรีย์ จอมพล  สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข  เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์  กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช” เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดยมี พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT นำคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับพระประยูรญาติและผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณเกาะกลางน้ำ NT สำนักงานใหญ่  ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 45 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  ที่ประสูติแต่สมเด็จพระเทพ-ศิรินทราบรมราชินี  มีพระเชษฐาร่วมอุทรเดียวกันคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พระองค์ทรงเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการพระองค์แรกของกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขที่สถาปนาขึ้นพร้อมกันเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2426 เพื่อดำเนินกิจการไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์

ในปี 2441 “กรมไปรษณีย์” และ “กรมโทรเลข” ได้ยุบรวมเป็น “กรมไปรษณีย์โทรเลข” ซึ่งต่อมาภายหลังมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม และแยกการดำเนินงานออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและยุคสมัยอีกหลายครั้ง  โดยปัจจุบัน “บริษัท  โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)” เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการด้านสื่อสารโทรคมนาคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดจัดพิธีถวายเครื่องสักการะจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อการพัฒนากิจการไปรษณีย์และการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน