กกพ. ชูผลงานความสำเร็จกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 หมู่บ้านแหลมประทับ “ต้นแบบความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือสำนักงาน กกพ. ปลื้มผลสำเร็จภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ยกให้หมู่บ้านแหลมประทับ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหมู่บ้านต้นแบบของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในการยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ และสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน หลังจากชนะการประกวดผลงานในโครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี 2565 “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565” พร้อมเดินหน้า สานต่อ และขยายผลความสำเร็จสู่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศทั่วประเทศต่อไป

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า “จากการจัดประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดผลงานแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ภายใต้โครงการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปี 2565 “กองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565” ทำให้ได้ผู้ชนะเลิศรางวัลหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้แก่ หมู่บ้านแหลมประทับ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) โดยสำนักงาน กกพ. ได้มีการส่งมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา และในวันนี้สำนักงาน กกพ. ได้ขยายผลความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับหมู่บ้านต้นแบบกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยจัดทำสารคดีเพื่อสร้างการรับรู้และส่งต่อแรงบัลดาลใจให้กับชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานแห่งการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า” นายเสมอใจ กล่าว

หมู่บ้านแหลมประทับ อำเภอขนอม ตั้งอยู่ในพื้นที่ประกาศที่มีสิทธิได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) โดยเป็นหมู่บ้านที่มีความสมบูรณ์ทางนิเวศ มีทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงาม แต่ขณะเดียวกันในพื้นที่หลายส่วนของหมู่บ้านยังห่างไกลความเจริญ เนื่องจากเป็นพื้นที่เข้าถึงลำบาก และไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากไม่มีท่าเรือรองรับ ซึ่งหลังจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นสู่การพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาชาวบ้านหมู่บ้านแหลมประทับมองเห็นโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิต การต่อยอดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อจัดทำโครงการชุมชนต่างๆ ที่มาจากความต้องการของคนในชุมชน และประสบความสำเร็จมากกว่า 10 โครงการ จากหมู่บ้านประมงดั้งเดิม สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า วันนี้หมู่บ้านแหลมประทับได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และมีจุดเด่นด้านวิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมดั้งเดิม

โดยมีตัวอย่างโครงการชุมชนที่หมู่บ้านแหลมประทับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ดังนี้

(1) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงบ้านแหลมประทับ ซึ่งแต่เดิมท่าเทียบเรือประมงบ้านแหลมประทับ นอกจากมีขนาดเล็กแล้วยังมีสภาพเก่าทรุดโทรม จึงไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่มาท่องเที่ยวได้ จึงของบประมาณเพื่อมาใช้ทำการปรับปรุงท่าเรือให้ได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้งานเป็นท่าเทียบเรือประมงของหมูบ้านและบริการนักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก

(2) โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ (ซั้งเชือก) ทำให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อระบบนิเวศทางทะเลสู่การขยายผลไปยังพื้นที่อื่น เช่น หมู่บ้านแขวงเภา หมู่บ้านท้องโหนด และหมู่บ้านน้ำโฉ ตามแนวชายฝั่งทะเล ซึ่งนับเป็นตัวอย่างโครงการที่ประสบผลสำเร็จในด้านสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

(3) โครงการที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ได้แก่ ติดตั้งทุ่นทางขึ้นลงเรือเกาะนุ้ย โครงการก่อสร้างห้องน้ำเพื่อบริการนักท่องเที่ยว โครงการจัดซื้อเสื้อชูชีพ เพื่อบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 1,000 ตัว โครงการสนับสนุนชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแหลมประทับ และโครงการสร้างศาลาที่พักนักท่องเที่ยว รวมถึงโครงการจัดงานประเพณีประจำปีทำบุญหลวงปู่ทวด โดยทุกโครงการเป็นการสนับสนุนและส่งเสริม
การท่องเที่ยววิถีชุมชนเพื่อต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความยั่งยืน

ปัจจุบันหมู่บ้านแหลมประทับ ถือเป็นชุมชนที่มีเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้หล่อเลี้ยงคนในชุมชนได้แล้ว ยังสามารถยกระดับการท่องเที่ยวพร้อมกับรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ ความสำเร็จเหล่านี้จึงสะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ที่ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ผลักดันและพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ามาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ซึ่งหมู่บ้านแหลมประทับไม่ใช่เพียงแต่ความสำเร็จเดียวที่เกิดขึ้น แต่ยังมีหมู่บ้านหรือชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอื่น ๆ อีกมากมายที่มุ่งพัฒนาให้ประสบผลสำเร็จ เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า นายเสมอใจ กล่าวสรุป

ท่านสามารถติดตามผลสรุปและความสำเร็จอันภาคภูมิใจของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อวอร์ด 2565 ได้ที่ช่องทางเพจ Facebook: PDF Awards หรือลิงค์สารคดี :

https://fb.watch/ekLX1O91iw/

https://fb.watch/ekLYEvwRB9/

https://fb.watch/ekLZUcyjrk/