สกสว. จับมือ World Bank เดินหน้าพัฒนา “ระบบนวัตกรรม” ประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ ธนาคารโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศไทย ผ่านการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากประเทศอื่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกลไกการทำงานและโครงสร้างของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของประเทศไทยในปัจจุบัน

            ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน รองผู้อำนวยการ สกสว. ดร.ลักษมณ อรรถาพิช ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สกสว. และผู้อำนวยการหน่วยข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ ที่ปรึกษา สกสว. พร้อมด้วย ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกสว. ให้การต้อนรับ คุณเบอร์กิท ฮานสล์ ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย (World Bank) และคณะ ในโอกาสเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติรูปแบบไฮบริด International Lessons for Improving the Efficiency and Effectiveness of the National Innovation System” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสนับสนุนการออกแบบและการดำเนินการตามนโยบายนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพของนานาประเทศ ในช่วงวันที่ 6 – 7 มิถุนายน นี้ โดยมีภาคีเครือข่ายด้านระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ทั้งหน่วยงานระดับนโยบายอย่าง สกสว. ผู้แทนจากหน่วยบริหารจัดการทุน (พีเอ็มยู) รวมถึงหน่วยงานวิจัยอื่นๆเข้าร่วมแลกเปลี่ยน

โดยการจัดกิจกรรมวันนี้ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเชิงนวัตกรรม ทั้งการออกแบบนโยบายและการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการนำมาปรับใช้ในประเทศไทย โดยที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนในประเด็น ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (Thai National Innovation System-NIS)  โดยการประชุมวันนี้ คณะผู้บริหาร สกสว. นำโดย ศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน รองผู้อำนวยการ สกสว. ได้ฉายภาพระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย (ววน.) แผนด้าน ววน. ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ให้นักวิจัยได้ยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามาในระบบการจัดสรรทุนวิจัยกลางของประเทศ ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ ที่ปรึกษา สกสว. นำเสนอข้อมูลสำคัญ อาทิ รายงานสถานการณ์ด้าน ววน. ของไทยในปัจจุบัน ในขณะที่ผู้แทนจากธนาคารโลก ได้นำเสนอข้อค้นพบจากประเด็นการนำนโยบายด้านทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Skill, Technology & Innovation – STI) ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละประเทศ อาทิ การดำเนินนโยบายเชิงนวัตกรรมของสาธารณรัฐเกาหลี ฯลฯ สำหรับการจัดกิจกรรมในวันที่ 2 เป็นการนำเสนอข้อมูลในประเด็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและการประเมินนโยบายด้าน STI เครื่องมือที่ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม รวมถึงกรณีตัวอย่างการออกแบบและนำไปสู่การปฏิบัติของนโยบายเชิงนวัตกรรม ทั้งนี้หลังการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สกสว. จะนำข้อมูลไปสนับสนุนการออกแบบกลไกการทำงานเพื่อสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อไป