9 PMU รายงานผลการดำเนินงานปี 65 กว่า 1.9 พันโครงการ เพิ่มความเชื่อมั่นการวิจัยของประเทศ

สกสว. จัดประชุม PMU Forum ร่วมกับ 9 หน่วยบริหารจัดการทุน แจ้งผลการดำเนินงาน ปี 65 กว่า 1,937 โครงการ ที่ออกสัญญาแล้วเสร็จ และ รอทำสัญญาอีก 597 โครงการ เพิ่มความเชื่อมั่นการดำเนินงานตามเป้าหมายของประเทศ พร้อมถกประเด็นสำคัญของการพัฒนาระบบววน.และ เป้าหมายในช่วง 5 ปี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุม PMU Forum ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อหารือและทำความเข้าใจ ถึงการนำเข้าผลการดำเนินงานด้านการวิจัย ของหน่วยบริหารจัดการทุน (PMU) ทั้ง 9 แห่ง ในเรื่องการออกสัญญาโครงการวิจัยให้แก่นักวิจัย และสถาบันภายใต้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านระบบสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ในปี 2565 กว่า 1,937โครงการ ที่ดำเนินการออกสัญญาแล้วเสร็จ รวมถึงการนำเข้าข้อเสนอโครงการหรือแผนงาน ปี 2566 เพื่อให้ สกสว. มีข้อมูลที่มากพอที่จะนำเสนอขออนุมัติงบประมาณ 17,100 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยล้านบาท) แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สภาผู้แทนราษฎร) ตามที่ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบ

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว.

โดยมี ศ.กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สกสว. และ คณะผู้บริหารของหน่วยบริหารจัดการทุน (PMU) ประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) รวมถึง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. (TCELS) และ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (NVI) เข้าร่วมการประชุม

โอกาสนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวถึงการประชุมครั้งนี้ว่า สกสว. ได้นำเสนอภาพรวมถึงการนำเข้าข้อมูล และผลการดำเนินงานของ PMU ทั้ง 9 PMU เพื่ออัปเดตผลการดำเนินงานและข้อติดขัดในการทำงานช่วงปีงบประมาณ 2565 ร่วมกัน ซึ่งโดยรวมพบว่า หน่วยบริหารจัดการทุนสามารถออกสัญญาให้แก่นักวิจัย และสถาบันต่าง ๆ ทั้งในส่วนที่สังกัดภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 1,937 โครงการ ที่ดำเนินการออกสัญญาแล้วเสร็จ และอีก 597 โครงการ ที่อยู่ระหว่างรอทำสัญญา เนื่องจากต้องมีการปรับแก้ข้อเสนอ (Proposal) ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ ให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายและความสำเร็จที่ระบุไว้

ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ ที่ปรึกษา สกสว.

รวมถึงการนำเข้าข้อเสนอโครงการและผลการดำเนินงานที่สำคัญ เพื่อให้ สกสว. มีข้อมูลที่ครบถ้วน และมากพอในการจัดทำรายงานประกอบการชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ควบคู่กับการวิเคราะห์ผลงานเด่นที่แต่ละ PMU ได้นำส่งมาก่อนหน้านี้ เพื่อใช้อธิบายการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ ผลกระทบ อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การวิจัยที่เป็นโมเดลและสามารถนำไปใช้ได้จริง หรือใช้ที่ไหน ใครเป็นผู้ใช้ประโยชน์ และจะเกิดผลกระทบอย่างไร ตลอดจนการอธิบายให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาแผนงานและ โครงการในระยะต่อไป ให้ กมธ. และ สาธารณะ ได้เข้าใจมากที่สุด

ด้าน ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ ที่ปรึกษา สกสว. นำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-70 ในฐานะผู้แทน รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. ว่า เป็นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกันระหว่าง PMU และภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกระบบ ววน. ที่สำคัญการพัฒนาระบบ ววน. ยังเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีกลยุทธ์ สกสว. จึงได้ริเริ่มจัดทำกรอบการวิเคราะห์ ระบบ ววน. ของประเทศไทย โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันพัฒนากรอบแนวคิด จัดลำดับความสำคัญ และผลักดันร่างแผนพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ในช่วง 5 ปี (2566-2570) ที่จะนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดจุดคานงัดในระบบ ววน. ของประเทศต่อไป