KAIZEN INSTITUTE THAILAND ผู้นำด้านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรต่างๆในประเทศไทย

KAIZEN INSTITUTE THAILAND ถือเป็นผู้นำในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพขององค์กร ภายใต้การดำเนินงานของ KAIZEN INSTITUTE ก่อตั้งขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นชื่อว่า “มาซาอากิ อิมัย” (Masaaki Imai) ในปี 1985 ซึ่งมีประวัติในการดำเนินงานอันยาวนานกว่า 30 ปี โดยนายราเมช ราจู ตำแหน่ง MANAGING DIRECTOR ของ KAIZEN INSTITUTE THAILAND มีบทบาทสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจในหลายภาคส่วน ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ KAIZEN INSTITUTE THAILAND

รวมถึงการจัดงาน KAIZEN™ Award Thailand 2nd Edition ครั้งนี้

หลักการทำงานของ KAIZEN™ คือ การทำตามปรัชญาทั้ง 5 ประการ ได้แก่

1)การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Create Customer Value)

2)กำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ (Let It Flow)

3)มุ่งเน้นเกมบะ (สถานที่ ที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า) (Be Gemba Oriented)

4)สื่อสารถึงเป้าหมายให้พนักงานตระหนักถึงและมีส่วนร่วม (Empower People) และ

5)พูดด้วยข้อมูลและสื่อสารอย่างโปร่งใส (Be Scientific and Transparent)

หลักการเหล่านี้ถูกปลูกฝังอยู่ในทุกๆ เครื่องมือ ทุกๆ กิจกรรมที่ใช้ในการสอนและการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการทำงาน

สิ่งสำคัญที่ KAIZEN INSTITUTE THAILAND เน้นคือการส่งเสริมการปฏิบัติจริงในหน้างาน โดยการให้ความสำคัญกับสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์จริงและปัญหาจริง เช่น การให้คนทุกคนไปดูที่หน้างาน และการประชุมแก้ปัญหาในสถานที่จริง นอกจากนี้เรายังเน้นการสื่อสารเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของพนักงาน และการสื่อสารด้วยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

“จากที่กล่าวมาทั้งหมด การใช้หลักการของ KAIZEN™ เพื่อสร้างวัฒนธรรมและปรับปรุงองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษา ไม่เพียงแค่เราช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานเท่านั้น แต่เรายังเน้นการพัฒนาบุคลากรอีกด้วย การนำความรู้และการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสำเร็จที่สร้างความยั่งยืนให้กับแต่ละองค์กร และทั้งหมดนี้ได้ถูกถ่ายทอดผ่านแนวทางในการสอน และการนำแนวคิดของ KAIZEN™ มาปฏิบัติที่องค์กรต่าง ๆ ในทุกภาคส่วน

ในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษา หน้าที่ของเราไม่เพียงแค่ปรับปรุงแต่กระบวนการทำงาน แต่ยังเป็นผู้ช่วยในการพัฒนาบุคลากร เราทำหน้าที่เป็น Coach ให้กับหัวหน้างาน โดยไม่เพียงแค่ Coach พนักงาน เราช่วยให้หัวหน้างานพัฒนาตัวเอง และทำให้หัวหน้านั้นพัฒนาไปเป็น Coach แก่ลูกน้องในทีมของเขา ดังนั้น เราจึงสามารถสร้างวัฒนธรรมในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดประสิทธิภาพยั่งยืนได้

การนำหลักการของ KAIZEN™ ไปปรับใช้ไม่จำกัดเฉพาะในกระบวนการการผลิตเท่านั้น แทบทุกกระบวนการการทำงานสามารถนำหลักการ KAIZEN™  มาใช้ได้ และเราเห็นผลสำเร็จในหลายธุรกิจ เช่นกลุ่มพลังงาน (น้ำมัน), กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม, กลุ่มอุตสาหกรรม (ปูนซีเมนต์, เหมืองแร่) เป็นต้น เมื่อเราใช้ “KAIZEN™ Business System” เข้ามาช่วยในการวางแผนและปรับปรุง ทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ผ่านการทำงานร่วมกันของทุกคนในองค์กร นอกจากนี้ เรายังสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง และทำให้ความสำเร็จเป็นสิ่งที่สร้างความยั่งยืนแก่องค์กรของเราได้”

นิยามของ KAIZEN™

นายราเมช ราจู Managing Director ของ KAIZEN INSTITUTE THAILAND ได้อธิบายนิยามของ KAIZEN™   โดยเน้นเรื่องของลูกค้า การให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด องค์กรต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าภายนอก รวมทั้งคำนึงถึงลูกค้าภายใน (กระบวนการถัดไป) และต้องรู้จักปรับ Mindset ของทุกคนในองค์กรให้เข้ากับแนวคิดนี้ เพื่อให้กระบวนการทำงานมีคุณภาพตั้งแต่ต้น และส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าปลายทาง

หลักการ KAIZEN™   ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ไม่ว่าโลกและเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปอย่างไรก็ตาม โดยมีแนวทางที่สำคัญคือ “Everyone, Everywhere, Everyday” (จะทำให้สำเร็จได้ต้องอาศัยทุกๆคน ทำทุกๆที่ในองค์กร และทำทุกๆวันอย่างต่อเนื่อง) ยังคงเป็นที่ยอมรับในการสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน ความสำเร็จของ KAIZEN™   เริ่มจากการปรับ Mindset ของพนักงานทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง หรือพนักงานระดับปฎิบัติการ ให้ดำเนินการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และลดความสูญเปล่าหรือกิจกรรมใดๆที่ไม่สร้างคุณค่าให้กับงาน การลงทุนจำนวนมากในเทคโนโลยีระดับสูงที่เราเห็นมาแล้วในหลายกรณีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตามที่หวัง แต่ควรเริ่มจากแนวคิดที่จะปรับปรุงกระบวนการให้มีความเสถียรและมีความพร้อม เพื่อต่อยอดแนวคิดดิจิทัลหรือการลงทุนระดับสูงต่อไป

KAIZEN INSTITUTE เข้ามาในประเทศไทย

KAIZEN INSTITUTE THAILAND ได้เริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2017 และมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเติบโตถึง 30% ต่อปี ทุกวันนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเป็นหน่วยงานธุรกิจเอกชน และเราเล็งเห็นความสำคัญของหน่วยงานภาครัฐที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เราวางแผนที่จะขยายบริการของเราไปยังภาครัฐ เราพยายามเสนอการให้บริการการให้คำปรึกษาเป็นแบบการวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายในระยะยาวเพราะเราต้องการช่วยลูกค้าสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน เราไม่เพียงแต่ให้การฝึกอบรม แต่เราช่วยลูกค้าสร้างวัฒนธรรมและสร้างการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการขององค์กรของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

KAIZEN™ Award Thailand 2nd  Edition

งานมอบรางวัล KAIZEN™ Award Thailand ครั้งที่ 2 นี้เป็นกิจกรรมสำคัญในการยกระดับและเป็นการให้เกียรติกับองค์กรที่ตั้งใจพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักปรัชญาของ KAIZEN™ โดยการจัดงานนี้ดำเนินการโดย KAIZEN INSTITUTE THAILAND ภายใต้การดำเนินงานของ KAIZEN INSTITUTE ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพขององค์กรระดับโลกและให้คำปรึกษาแก่ภาคธุรกิจ งานนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือการให้เกียรติและส่งเสริมองค์กรที่เป็นตัวอย่างในการปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการตามหลักปรัชญาของ KAIZEN™ เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

นายราเมช ราจู Managing Director ของ KAIZEN INSTITUTE THAILAND ให้รายละเอียดว่างาน KAIZEN™ Award Thailand 2nd Edition ได้รับการส่งผลงานเข้าร่วมถึง 9 องค์กร ที่ผ่านการคัดเลือกและมีผู้ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรตามหลักปรัชญาของ KAIZEN ™ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บริษัท คาร์บอน แอโร่สเปซ(ประเทศไทย)จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บริษัท เอสวีไอ จำกัด(มหาชน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด(มหาชน)

สำหรับเกณฑ์การตัดสินรางวัลได้มาจากการประเมินตามหลักการของ KAIZEN™ 5 หลักการ คือ การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (create customer value), กำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ (let it flow), มุ่งเน้นเกมบะ (สถานที่ ที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า) (be gemba oriented), สื่อสารถึงเป้าหมายให้พนักงานตระหนักถึงและมีส่วนร่วม (empower people), พูดด้วยข้อมูลและสื่อสารอย่างโปร่งใส (be scientific and transparent)

โดยการจัดงานนี้มีความคาดหวังเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม Pure Improvement ให้กลายเป็นกิจวัตรขององค์กรทุกๆ หน่วยงาน โดยการนำเอาหลักการของ KAIZEN™ มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารและทีมงานทุกคนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังเน้นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนา เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกคนในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน โดยใช้ KAIZEN™ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพมากขึ้น

ในส่วนท้ายของบทสนทนา นายราเมช ราจู Managing Director ขอให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการนำหลักการ KAIZEN™ ไปปรับปรุงในหน่วยงานของตนเองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นในการเริ่มต้นการปรับปรุง และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ให้เหมาะสม เพื่อยกระดับความมีประสิทธิภาพและความยอดเยี่ยมในการทำงานขององค์กรในทุกๆ ด้าน โดยส่งเสริมและเชิญชวนองค์กรต่างๆให้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนด้วย

สุดท้ายคุณราเมซ ผู้บริหาร KAIZEN INSTITUTE THAILAND ได้ส่งต่อความตั้งใจในการพัฒนาองค์กรผ่าน KAIZEN™ ไปยังองค์กรอื่นๆ ที่จะเริ่มต้นในการนำ KAIZEN™ มาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรของตนเองได้โดยประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมอบข้อคิดว่า “ที่ไหนมี Process ที่นั่นต้องการ KAIZEN™ เพื่อเน้นความสำคัญของการนำ KAIZEN™ ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานในทุกๆ ด้านขององค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคต