มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ชวนร่วมโครงการ “คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ดำเนินโครงการ “คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” เข้าสู่ปีที่ 15  เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณเกษตรกรต้นแบบต่อสาธารณชน ให้ได้เป็นที่รู้จักและเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ตอบโจทย์ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรกรรม ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดแนวคิดการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ภายใต้หัวข้อ “ ผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agri-Entrepreneur) ”เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดในเชิงการตลาดโดยมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ  เพื่อเสริมทักษะการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีในการผลิต แปรรูป และการจัดจำหน่าย  เพื่อเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะโดยมีความเป็นผู้นำ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและให้ความสำคัญ กับความยั่งยืน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566 (ยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดโครงการ ได้ที่ >> https://shorturl.asia/jd4Bw

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกรอบแรกจากใบสมัครทั่วประเทศมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความเรื่องการทำเกษตร การทำการตลาดออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการภายใน และการทำเกษตรให้ยั่งยืน สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดและรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสาร

คุณณิชชาวีณ์ ธนินท์ไชยฉัตร

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด

499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร. 094 312 3322 หรือ 094 312 8833

E-mail : nichavee_t@rakbankerd.com

.