กองทุนพัฒนาสื่อฯ จัดเสวนา “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์” ครั้งที่ 3 ขับเคลื่อนประเทศสู่แห่งสังคมการเรียนรู้

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าจัดงาน “เสวนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ Media Innovations Showcase & Forum ๒๐๒๒” ครั้งที่ 3 เพื่อร่วมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทั้งในระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค หวังให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ร้อยโทธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวถึงการจัดงาน “เสวนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ Media Innovations Showcase & Forum ๒๐๒๒” ครั้งที่ 3 ว่า ปัจจุบันยุคการสื่อสารได้ไร้พรมแดน ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, TikTok ดังนั้น สื่อจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในสังคม รวมถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ การส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทัน มีวิจารณญาณในการบริโภคสื่อ และมีภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม ให้มีมากขึ้นในสังคม จึงมีความสำคัญอย่างมากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากปราศจากความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน และทุกภูมิภาคในประเทศไทย งานเสวนาที่จัดขึ้นมาจึงเป็นรากฐานในการสร้างปรากฏการณ์ในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Loading