Browsing Tag

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)

สกสว. และ ส.อ.ท. ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ‘กองทุนอินโนเวชั่นวัน’ หนุนสตาร์ทอัพ – SMEs เข้มแข็ง…

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำโดย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. จัดงานเปิดตัวโครงการ ‘กองทุนอินโนเวชั่นวัน’ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)…
Read More...

สกสว. พร้อมประสานภาคีสนับสนุน “วิจัยและนวัตกรรม” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

สกสว. ร่วมจัดสานเสวนา “การพัฒนากลไกขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนทุนสำหรับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐหรืออุปสงค์ของตลาด (TBIR/TTTR)” เนื่องในวัน Thai-BISPA DAY 2022 …
Read More...

สกสว. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผน ววน. ต่อยอดอุตสาหกรรมพลาสติกมูลค่า 8.4 แสนล้าน

สกสว. โดยโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบ ววน. สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน” จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผน ววน. และ การบูรณาการแผนและแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติก และ (ร่าง) โจทย์วิจัย…
Read More...

สกสว. จับมือ  World Bank เดินหน้าพัฒนา “ระบบนวัตกรรม” ประเทศ

            สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ ธนาคารโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศไทย ผ่านการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากประเทศอื่น…
Read More...

สภานโยบายฯ เคาะมาตรการยกเว้นภาษีสนับสนุนการวิจัย 300% อีก 5 ปี

รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2565 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี…
Read More...